راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

پنجره واحد مناطق آزاد

حجت عبدالملکی

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

سید علی موسوی جم

"معاون توسعه مدیریت"

مرضیه داوری

"معاون حقوقی و امورمجلس"

غلامرضا خلیلی نیا

"سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری"

احمد جمالی 

"معاون اقتصادی"

قوانین مناطق آزاد تجاری ‌ـ‌ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

دانلود در : 

B2n.ir/qavaninazadvije

شرح و‌ظایف و اهداف دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ‌ـ‌ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 12/7/1372 شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی

مقدمه

 به منظور سازماندهی و اداره اموری که طبق قانون به عهده شورای‌عالی مناطق آزاد (مناطق آزاد) تجاری ‌ـ‌ صنعتی جمهوری اسلامی ایران (کشور) گذارده شده است دبیرخانه (دبیرخانه) شورای‌عالی که اهم شرح و‌ظایف و اهداف آن به قرار ذیل است تشکیل می‌گردد.

او‌ل ‌ـ‌ امور اداری

 1‌ـ‌ دریافت، ارسال و پیگیری کلیه مکاتبات و انجام امور پرسنلی و تدارکاتی مربوط به فعالیت‌های شورای‌عالی.

 2‌ـ‌ تهیه دستور جلسات، دعوت از اعضاء و تشکیل جلسات شورای‌عالی.

 3‌ـ‌ تهیه خلاصه مذاکرات و صورتجلسات منعقده شورای‌عالی.

 4‌ـ‌ ابلاغ تصمیمات متخذه توسط شورای‌عالی به مراجع ذی‌ربط.

 5‌ـ‌ پیگیری لوایح قانونی مربوط به فعالیت مناطق آزاد در هیأت دو‌لت و مجلس شورای اسلامی تا مرحله تصویب.

 6‌-‌ انجام کلیه امور مربوط به رو‌ابط عمومی داخلی و بین‌المللی شورای‌عالی از طریق ارتباط با مراجع و مجامع و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی.

 7‌ـ‌ شرکت در جلسات داخلی و بین‌المللی مربوط به مناطق آزاد جهت کسب اطلاعات و گسترش و تبلیغ فعالیت‌های مناطق آزاد کشور.

دو‌م ‌ـ‌ امور مطالعاتی و انتشاراتی

 8‌-‌ ایجاد و نگاهداری بانک اطلاعاتی در مورد قوانین، مقررات، فعالیت‌ها و تجارب مناطق آزاد در داخل کشور و تکمیل مستمر اطلاعات موجود از طریق گردآو‌ری منابع و مأ‌خذ و تماس با مراجع ذی‌ربط.

 9‌ـ‌ تهیه، تنظیم و تکمیل متواتر مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت مناطق آزاد جهت اطلاع عموم.

 10‌ـ‌ تهیه و انتشار اطلاعیه، خبرنامه و نشریات و کتب لازم جهت نشر و گسترش اطلاعات مربوط به مناطق آزاد.

 11‌- تهیه و تنظیم اساسنامه، مقررات، آیین‌نامه‌های لازم جهت اجرای مفاد قانون مناطق آزاد، با همکاری و بر اساس پیشنهادات ارائه شده توسط سازمان هر یک از مناطق آزاد با توجه به نیازهای هر منطقه به منظور طرح در شورای‌عالی جهت تصویب.

 12‌- تهیه و تنظیم لوایح قانونی مورد نیاز مناطق آزاد با همکاری و بر اساس پیشنهاد سازمان‌های مناطق آزاد جهت طرح در هیأت دو‌لت و مجلس شورای اسلامی.

 13‌-‌ جمع‌آو‌ری گزارش‌های تهیه شده توسط سازمان هر یک از مناطق آزاد در مورد نحوه مطلوب سیاستگذاری، تعیین اهداف و برنامه‌های عمرانی مناطق آزاد، اظهارنظر در مورد هر یک از آن‌ها جهت طرح و تصویب شورای‌عالی.

 14‌-‌ جمع‌آو‌ری اطلاعات و تهیه بودجه‌های سالانه هر یک از مناطق آزاد بر اساس پیشنهاد سازمان هر یک از مناطق آزاد جهت تصویب شورای‌عالی.

 15‌- تهیه گزارشات تشریحی و توضیحی در مورد صورت‌های مالی و گزارشات حسابرسی ارائه شده توسط سازمان هر یک از مناطق آزاد و مقایسه عملکرد مالی سازمان‌های مذکور با بودجه و برنامه مصوب جهت طرح و تصویب شورای‌عالی.

 16‌-‌ بررسی و تهیه گزارشات لازم جهت مقایسه مقررات و ترتیبات عملی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد جهت طرح در شورای‌عالی به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مناطق آزاد و برنامه‌های عمرانی کشور.

 17‌- تهیه و انتشار گزارشات تحقیقی تطبیق در مورد مسایل، مشکلات و امکانات مناطق آزاد کشورهای جهان و مطالعه و‌یژگی‌های هر یک از مناطق آزاد جهت استفاده در زمینه فعالیت‌های مناطق آزاد کشور به منظور ارائه گزارش به شورای‌عالی با همکاری سازمان هر یک از مناطق.

 سوم ‌ـ‌ امور بازرسی و کنترل

 ‌ـ‌ اعزام گرو‌ه‌های کارشناسی مستقل جهت بازدید و بررسی عملکرد سازمان هر یک از مناطق آزاد به تواتر مورد درخواست شورای‌عالی جهت رسیدگی به مسائل خاص و موارد موردنظر شورای‌عالی.

 ‌-‌ انجام بازرسی‌های ادو‌اری از مناطق آزاد و تهیه گزارشات ادو‌اری از عملکرد سازمان هر یک از مناطق آزاد جهت اطلاع به شورای‌عالی.

 تبصره‌ـ‌ دبیرخانه می‌تواند به منظور انجام امور مطالعاتی مذکور در قسمت دو‌م و همچنین امور بازرسی مذکور در قسمت سوم فوق قراردادهای لازم را جهت استفاده از خدمات کارشناسان و محققین ذی‌صلاحیت لازم، منعقد نماید.


هیات وزیران در جلسه مورخ 3/6/1392 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- (اصلاحی 1393/3/4 ، 1393/5/26، 1393/11/5 ) ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رییس جمهور (رییس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امورخارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری و وزیر جهاد کشاورزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و دبیرشورا تشکیل می شود.

تبصره- دبیرشورای مذکور توسط رییس جمهور تعیین می شود.

2- وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره (2) ماده (1) قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- (به استثنای تبصره (2) ماده (1) قانون مذکور) و مقررات مندرج در سایر قوانین صرفا در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورای مذکور تفویض می شود.

3- تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یاد شده به اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوعات یاد شده به وزیران عضو شورا تفویض می شود.

4- تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن نظارت بر امور این مناطق، به عنوان ساختار ستادی، اجرای مصوبات شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را پیگیری می نماید.


شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی امور مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

•  برنامه ریزی و تدوین خط مشی های لازم به منظور بهره گیری از ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بخش های مختلف جهت افزایش تولید، ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی، توسعه گردشگری، توسعه مراکز علمی و آموزشی، عمرانی و آبادانی مناطق کشور، حضور در عرصه های تولید و بازارهای منطقه ای و جهانی.

•  ایجاد هماهنگی در روابط سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی.

•  بررسی و تصویب بودجه سالانه مناطق آزاد و ارسال به هیات وزیران با سایر مراجع ذیربط.

•  پیشنهاد عزل و نصب اعضای هیات مدیره، بازرسان و مدیرعامل سازمان های مناطق آزاد، هیات وزیران یا سایر مراجع ذیربط.

•  بررسی و اعلام نظر درباره اصلاح طرح های جامع و کالبدی ارائه شده توسط مناطق و پیشنهاد نهایی آن به کمیسیون اقتصادی دولت سایر مراجع ذیرط.

•  بررسی و تهیه لایحه ایجاد مناطق جدید و ویژه اقتصادی.

•  نظارت بر تحقق اهداف و ماموریت ها و عملکرد مناطق مناطق و گزارش نتایج آن از در شش ماه به هیات وزیران و سایر مراجع ذیربط.

•  بررسی عملکرد سازمان های مناطق آزاد و کنترل کلیه اسناد و مدارک سازمان های مناطق اعم از دفاتر، صورتهای مالی، پرونده ها، قراردادها و مکاتبات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور رعایت قوانین و مقررات مربوط.-    تدوین و ارائه اساسنامه سازمان های دولتی جدید به منظور اداره منطقه ویژه اقتصادی مورد نظر به هیات وزیران.

•  پیشنهاد در خصوص تعیین محدوده جغرافیایی، طرح کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از مناطق ویژه اقتصادی به هیات وزیران یا سایر مراجع ذیربط.

•  انعقاد قرارداد بین دبیرخانه و سازمان مناطق ویژه اقتصادی در خصوص ملک و تصرف اراضی واقع در محدوده ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیردولتی قبل از صدور مجوز هیات وزیران.

•  تدوین و ارائه آئین نامه های ضوابط، مقررات و دستوالعمل های اجرایی مرتبط با امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت طرح و تصویب در هیات وزیران و سایر مراجع ذیربط.

•  بررسی نظام نامه های فرهنگی مناطق آزاد.

•  مشارکت در تعیین نقاط نظامی و امنیتی مناطق آزاد.

•  بررسی و ارائه نظر درباره تعرفه های خدماتی مناطق آزاد.

•  انجام وظایف دبیرخانه کمیسیون ارزش افزده برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

•  تهیه آئین نامه مالی معاملاتی سازمان های مناطق آزاد.

•  تهیه ضوابط ثبت و فعالیت شرکت ها در مناطق آزاد.

•  تنظیم هر گونه مواد قانونی یا مقررات و دستورالعمل های کلی لازم به منظور تسهیل در اجرای ماموریت های محوله به مناطق آزاد و پیگیری آنها تا مرحله تصویب و ابلاغ.

•  رسیدگی به گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های تابعه سازمان های مناطق آزاد.

•  نظارت بر برنامه ها، فعالیت های، عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

•  انجام سایر امور محوله از سوی مراجع ذیربط و ارائه نتایج حاصله.

•  تنظیم و ساماندهی روابط فی ما بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با یکدیگر و دستگاه های اجرایی و سازمان های مختلف وابسته به قوای سه گانه.

•  کوشش مستمر در توسعه و تبلیغ فعالیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی.

•  انعقاد قرارداد لازم با موسسات و یا اشخاص ذیصلاح جهت استفاده از خدمات ایشان در زمینه انجام وظایف و ماموریت های مرکز.

•  شرکت موثر در برنامه ریزی کلان و استراتژیک اقتصادی و صنعتی مرتبط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

•  بررسی تقاضای مربوط به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید و تهیه و ارائه طرح های توجیهی به مراجع ذیربط و پیگیری و تصویب طرح و لوایح مرتبط با ایجاد مناطق در مجلس شورای اسلامی.


معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛

مبانی ایجاد معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی:

معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه به منظور تببین و تدوین سیاست ها، راهبردها و برنامه کلان فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مناطق آزاد و ویژه با چشم انداز ترسیم شده از ایران اسلامی در 1404 برای تعالی بیش از پیش و همه جانبه مناطق ایجاد شده است. در این سیر استفاده از دانش، تجربیات و خرد جمعی مدیران و همکاران دبیرخانه و مناطق و همچنین بهره گیری از نظر نخبگان اهل فن جامعه و تعامل با دنیای بین الملل به ویژه همسایگان منطقه مدنظر می باشد.

شرح وظایف و ماموریت های معاونت:

1- تلاش برای الگوسازی مناطق در تحقق سند چشم‌انداز 1404.

2-  تهیه و تنظیم سند راهبری امور فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد و ویژه با بهره گیری از دانش و تجربیات دبیرخانه و مناطق.

3-  انجام مطالعات در حوزه مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق جهت تسریع و تسهیل در تحقق اهداف و دستیابی به چشم‌اندازها.

4-  شناخت، بازآفرینی، بازتولید و احیای ظرفیت‌ها و خلق ارزش‌های هویتی برای هر یک از مناطق.

5-  ایجاد تحرک، نشاط و امید برای بالا بردن سطح کیفیت، کمیت و اثربخشی خدمات معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی.

6-   تلاش برای تبادل و تعامل هرچه بیشتر ظرفیت‌های محلی، منطقه‌ای و ملی برای رسیدن به حداکثر همگرایی و کارآفرینی و اثربخشی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.

7-   نشو انسانی و شکوفایی درون‌سازمانی برای رسیدن به فرهنگ متعالی سازمانی و مدیریت هماهنگ و تأثیرگذار در حوزه فعالیت‌ها.

8-   پیگیری گسترش هماهنگ و تأثیربخش حوزه فرهنگی دبیرخانه و مناطق در راستای تحقق سیاست‌ها و راهبرد‌های سند چشم‌انداز 1404.

9-   گسترش احساس امنیت اجتماعی، برقراری آرامش، ترویج افکار و رفتار اعتدال‌محور و تدبیر امیدآفرین در مسیر رشد اقتصادی و فرهنگی در حوزه مأموریت‌های مناطق.

10-   تلاش برای شناخت، حفظ، نگهداشت، به‌کارگیری و بهره‌مندی اقتصادی درست از منابع طبیعی و محیط زیست و دستیابی به صنعت و تجارت برخاسته از منابع طبیعی و محیط زیست.

11-   توجه به ایجاد مزیت‌های نسبی و رقابتی هر یک از مناطق.

12-    پیگیری تقویت نهادها و مؤسسات فرهنگی- اجتماعی و آموزشی مردمی با حفظ یکپارچگی سیاست‌ها و انسجام در اجرا با واگذاری مأموریت‌های اجرایی به آنها.

13-   پیشنهاد معاونان و مدیران فرهنگی اجتماعی ذی‌صلاح (طبق دستورالعمل کمیته انتصابات) به مدیران عامل محترم مناطق.

14-   مطالعه و پژوهش مستمر به منظور دستیابی به عناصر تأثیرگذار در پیشرفت بومی، ملی، منطقه‌ای و جهانی مناطق.

15-   برگزاری ملی و جهانی رویدادها، سمینارها، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها بر اساس موضوعات مندرج در حوزه مأموریت.

16-   انتخاب مدیران و کارشناسان حوزه معاونت در دبیرخانه.

17-   پیگیری آموزش و توانمندسازی انسان‌محور با اولویت نیرو‌های سازمانی مناطق، شهروندان و.. ..

18-   پیگیری امور رفاهی، تأمینی، تفریحی کارکنان و خانواده‌های تحت پوشش مناطق.

19-   پیگیری گسترش روابط با کشورها و مناطق آزاد دنیا.

مدیریت های تابعه:

شرح وظایف مدیران و همکاران معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری؛

1-    انجام کلیه امور هماهنگی و ارتباطات فرابخشی، میان‌بخشی و درون‌بخشی حوزه معاونت با دبیرخانه، مناطق، نهادهای تأثیر‌گذار و سازمان‌های دولتی.

2-    تنظیم وقت جلسات، انجام هماهنگی‌های مربوطه و ثبت و پیگیری نتایج و گزارش اقدامات و پیگیری رفع موانع.

3-    امور پشتیبانی، ایاب و ذهاب و نظارت بر ورود و خروج و اثربخشی فعل همکاران و مرتبطان.

4-    انجام امور دبیرخانه‌ای و ثبت و ضبط منشورات، وقایع و فرایندها و فراگیر و کاربردی‌کردن بانک اطلاعات.

5-    انجام امور پاسخگویی به مراجعین و تلفن ها.

6-    انجام سایر موارد هماهنگی و اجرایی که از سوی مافوق ارجاع داده خواهد شد.

 • اتاق وضعیت؛

1-  مسئول اتاق وضعیت، مسئولیت انطباق کلان برنامه‌ها و اهداف و مأموریت‌ها و تعیین میزان انحراف‌ها و کاستی آنها را بر عهده خواهد داشت.

2-  بررسی و کنترل وضعیت تطبیقی اهداف و اجرا بر عهده وی خواهد بود.

3-  سوژه‌یابی و ایده‌پردازی با نگاه به آینده از وظایف مسئول اتاق وضعیت است.

4-  گردآوری گزارش‌ها و اطلاعات مدیریت‌ها و اتوماسیون‌کردن آنها از وظایف مسئول اتاق وضعیت است.

5-  نظارت بر برنامه‌، بودجه، بهره‌وری و حسابرسی ویژه پروژه‌های فرهنگی بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی هر پروژه را بر عهده خواهد داشت.

 • مدیریت هنری:

1-   فراهم نمودن موجبات برنامه‌ محوری فعالیت های هنری در مناطق.

2-  هماهنگی و همکاری در زمینه تهیه و تدوین برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت توسعه صوری و محتوایی هنری به منظور تحقق اهداف توسعه بنیادین مناطق و نظارت بر اجرای برنامه های مذکور.

3-  هماهنگی انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تنظیم راهبرد ها و اهداف کمی و کیفی توسعه هنری بر اساس اولویت های شورایعالی در چارچوب سیاستهای کلان توسعه مناطق آزاد و ویژه.

4-  انجام هماهنگی های بین بخشی با سایر نهادها و دستگاهها در گستره ملی - منطقه ای به منظور توسعه هنری.

5-   همکاری در زمینه توسعه منابع انسانی و چگونگی بهره مندی از نیروهای تخصصی در حوزه هنر.

6-   بررسی نتایج اجرای برنامه های هنری در مناطق و آگاهی از عوامل موثر در پیشرفت و یا رکود حاصله در برنامه های مصوب با همکاری مناطق به منظور ارتقاء و اصلاح برنامه ها.

7-   مطالعات و بررسی موضوعات هنری مرتبط با رونق و شکوفایی مناطق در کشور و سایر مناطق در جهان.

8-   پیگیریهای لازم در راستای رفع نارسائی ها، تنگناها و نواقص موجود در اجرای برنامه های توسعه هنری و ارائه راه حل های مناسب در این زمینه.

9-   پایش و ارزیابی فعالیت های هنری و دریافت گزارش عملکرد مناطق به منظور بررسی میزان انطباق عملکرد با برنامه.

10-   همکاری با کلیه مراجع تخصصی ملی و بین المللی مرتبط با هنر به منظور بهره مندی از امکانات علمی، پژوهشی و تجارب عملی آنها.

11-   هماهنگی و همکاری با نهادها، ارگان های ذیربط، NGO ها، بخش خصوصی و ذینفعان حوزه هنر در زمینه مسائل مشترک هنری و تهیه طرح ها و پروژه ها مطابق با اهداف و برنامه ها.

12-   ارائه راهکار به مناطق به منظور جلب و جذب سرمایه گذاران (داخلی و خارجی) به منظور ایجاد و یا توسعه فعالیت های هنری در مناطق.

13-   ترغیب شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهای بین المللی مرتبط با حوزه هنری به منظور آگاهی از آخرین تحولات بین المللی و تعامل دو سویه با سایر کشورها در راستای معرفی مناطق آزاد و بازاریابی بین المللی.

14-   پیشنهاد طرحهای آموزشی و همایش های علمی، تخصصی و توجیهی لازم برای ارتقا دانش هنری مدیران و کارشناسان مناطق.

15-   برنامه ریزی و ترویج مشارکت جوامع محلی در احیای آیین ها و سنت های هنری و توسعه آنها در مناطق

16-   نظارت بر حسن اجرای برنامه‏های تدوین شده و بررسی و انجام اقدامات لازم بمنظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه‏ها.

17-   تجزیه و تحلیل گزارشات هنری واصله از مناطق و بررسی و تدوین آنها جهت مراجع بالادست.

 • مدیریت گردشگری:

1-  فراهم نمودن موجبات برنامه ای نمودن فعالیت‌های گردشگری در مناطق.

2-  هماهنگی و همکاری در زمینه تهیه و تدوین برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت توسعه گردشگری به منظور تحقق اهداف توسعه مناطق و نظارت بر اجرای برنامه های مذکور.

3- هماهنگی انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تنظیم راهبرد ها و اهداف کمی و کیفی توسعه گردشگری بر اساس اولویت های شورایعالی در چارچوب سیاستهای کلان توسعه مناطق آزاد و ویژه.

4-  انجام هماهنگی های بین بخشی با سایر نهادها و دستگاهها در سطح ملی– منطقه ای به منظور توسعه گردشگری.

5- همکاری در زمینه توسعه منابع انسانی و چگونگی بهره مندی از نیروهای تخصصی در حوزه گردشگری.

6-  بررسی نتایج اجرای برنامه های گردشگری در مناطق و آگاهی از عوامل موثر در پیشرفت و یا رکود حاصله در برنامه های مصوب با همکاری مناطق به منظور اصلاح برنامه‌ها.

7-  مطالعات و بررسی موضوعات گردشگری مربوط به مناطق در کشور  و سایر مناطق در جهان.

8- پیگیری های لازم در راستای رفع نارسائی‌ها، تنگناها و نواقص موجود در برنامه های توسعه گردشگری و ارائه راه حل های مناسب در این زمینه.

9-  پایش و ارزیابی فعالیت های گردشگری و دریافت گزارش عملکرد مناطق به منظور بررسی میزان انطباق عملکرد با برنامه.

10- همکاری با کلیه مراجع تخصصی ملی و بین المللی مرتبط گردشگری به منظور بهره مندی از امکانات علمی و تحقیقاتی آنها.

11- هماهنگی و همکاری با نهاد ها ، ارگان های ذیربط، NGO ها ، بخش خصوصی و ذینفعان حوزه گردشگری در زمینه مسائل مشترک گردشگری و در زمینه تهیه طرح ها و پروژه ها مطابق با اهداف و برنامه‌ها.

12- جلب و جذب سرمایه گذاران (داخلی و خارجی) به منظور ایجاد و یا توسعه فعالیت های گردشگری در مناطق.

13- شرکت در نمایشگاه‌ها و سمینارهای بین المللی مرتبط با حوزه گردشگری به منظور آگاهی از آخرین تحولات  بین المللی و تعامل دو سویه با سایر کشورها در راستای معرفی مناطق آزاد و بازاریابی بین المللی.

14- پیشنهاد طرحهای آموزشی و همایشهای علمی، تخصصی و توجیهی لازم برای ارتقا دانش گردشگری مدیران و کارشناسان مناطق.

15- برنامه ریزی و ترویج مشارکت جوامع محلی در توسعه گردشگری مناطق.

16- نظارت بر حسن اجرای برنامه‏های تدوین شده و بررسی و انجام اقدامات لازم بمنظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه‏ها.

17- تجزیه و تحلیل گزارشات مرتبط گردشگری واصله از مناطق و بررسی و تهیه گزارشات مدون جهت مراجع بالادست.

 • مدیریت ورزش:

1-  تبیین و پیگیری اجرای موارد تنظیم شده در منشور فرهنگی- اجتماعی مناطق آزاد، در امور ورزشی.

2- تهیه، تنظیم و هماهنگی اجرای برنامه های ورزشی مشترک در مناطق آزاد.

3-  حمایت از اجرای برنامه های ورزشی برای همه ساکنین (بومیان، مهاجرین، گردشگران و کارکنان سازمان) در مناطق آزاد.

4-  تهیه شیوه نامه های تخصصی برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرای برنامه های مشترک ورزشی در مناطق آزاد تجاری.

5- ارتباط وهماهنگی با تشکیلات ملی ورزشی در سازمان های مختلف(وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌های ورزشی، آموزش و پرورش، آموزش عالی و...)برای ایجاد تسهیلات در اجرای برنامه های ورزشی مناطق.

6-  بررسی و ارزیابی فعالیت های ورزشی مناطق، برای تهیه گزارش های لازم و روش های حل مشکلات برنامه‌ای و اجرایی و انتقال تجربیات بین مناطق.

 • مدیریت سلامت:

1-   برنامه‌ریزی و فعالیت سازمانی و اداری در راستای تحقق سیاستگزاری‌ها و اهداف کلان سلامت دبیرخانه به منظور مشارکت درارتقای شاخص‌های سلامت و نمونه‌سازی الگوی سلامت ایران 1404 در مناطق.

2- تهیه و تدوین تقویم سالیانه اجرای اهداف و برنامه‌های اجرایی مصوب سلامت .

3- ایجاد بانک اطلاعات سلامت بر اساس شاخص‌های سلامت تبیین شده در وضعیت موجود و تدوین برنامه 5 ساله سلامت.

4- تهیه و تدوین و باز نگری کلیه مستندات موردنیاز متناسب با اجرای  بهینه اهداف و برنامه های اجرایی مطابق با قوانین کشوری سلامت و دبیرخانه.

5-  نیازسنجی آموزشی سلامت در سطوح مختلف و برنامه‌ریزی در جهت اجرای دوره‌های مورد نیاز.

6- تلاش در جهت تقویت ارتباطات برون سازمانی در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب سلامت به صورت برگزاری جلسات ،همایش‌ها ،انجام مکاتبات اداری و مأموریت‌های مورد نیاز، تهیه و تدوین تفاهم‌نامه و توافق‌نامه‌ها و سایر موارد.

7- نظارت عالیه بر وضعیت جاری سلامت منطقه وعملکرد ارگان‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط ، شناخت معضلات موجود و ارائه راهکارهای مورد لزوم در جهت تقویت و افزایش بهره وری ارکان و میزان شاخص‌های سلامت.

8-  انجام هماهنگی های درون سازمانی و فعالیت‌های اداری در جهت ایجاد ساختار یکپارچه و منسجم متأثر از سیاست‌ها و تدابیر سازمان و دبیرخانه.

9- ارتقای سطح سلامت کارکنان با برگزاری معاینات دوره‌ای مورد نیاز، فعالیت‌های تبلیغی، برگزاری مسابقات، جشنواره ‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط و همچنین پیگیری رفع مشکلات و موانع بهداشتی درمانی.

10-  بررسی، ارزیابی وکارشناسی فنی اولیه  و تهیه گزارش در مورد کلیه فعالیت‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با سلامت  با رویکرد افزایش کمیت و کیفیت مراکز سلامت محور.

11- پیگیری اجرای طرح های سلامت محور مصوب در طول زمان اجرا و بهره برداری وهمچنین  کمک در جهت رفع موانع و تسهیل روال اداری جهت حفظ و افزایش بهره‌وری.

12-  ارتقای سطح علمی سلامت با رویکرد جذب منابع  و بهره گیری از ظرفیت‌های موجود داخلی و خارجی در مجموعه پردیس‌های علمی.

13- مدیریت کاربردی و نظارتی برمجموعه فعالیت‌های جاری در شهرک سلامت.

14-  راهبری اجرایی و نظارتی بر مجموعه نظارت بهداشت انسانی و تجهیزات پزشکی.

15- راهبری نظارتی و هماهنگ کننده  بر فعالیتهای مرتبط  باگردشگری سلامت .

16- مدیریت منابع موجود در جهت اجرای طرح های مصوب.

17- تهیه گزارش ماهانه عملکرد و فعالیت های اداری و پیگیری‌های مرتبط به معاونت و دبیر خانه.

18-  اجرای تمامی مصوبات و بخشنامه‌های ابلاغی دبیرخانه یا سازمان.

 • مدیریت فرهنگی و آموزش:

1-  فراهم نمودن موجبات برنامه‌ای نمودن فعالیت های فرهنگی و آموزشی در مناطق.

2- هماهنگی و همکاری در زمینه تهیه و تدوین برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت توسعه فرهنگی آموزشی به منظور تحقق اهداف توسعه مناطق و نظارت بر اجرای برنامه‌های مذکور.

3- هماهنگی انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تنظیم راهبرد ها و اهداف کمی و کیفی توسعه فرهنگی بر اساس اولویت‌های شورایعالی در چارچوب سیاستهای کلان توسعه مناطق آزاد و ویژه.

4-  انجام هماهنگی های بین بخشی با سایر نهادها و دستگاهها در سطح ملی– منطقه ای به منظور توسعه فرهنگی-مذهبی در مناطق.

5- همکاری در زمینه توسعه منابع انسانی و چگونگی بهره مندی از نیروهای تخصصی در حوزه فرهنگی و آموزشی.

6-  بررسی نتایج اجرای برنامه های فرهنگی واموزشی در مناطق و آگاهی از عوامل موثر در پیشرفت و یا رکود حاصله در برنامه‌های مصوب با همکاری مناطق به منظور اصلاح برنامه‌ها.

7- مطالعات و بررسی موضوعات فرهنگی واموزشی مربوط به مناطق در کشور و سایر مناطق در جهان.

8- پیگیری های لازم در راستای رفع نارسائیها، تنگناها و نواقص موجود در برنامه های توسعه فرهنگی و ارائه راه حل های مناسب در این زمینه.

9-  پایش و ارزیابی فعالیت های فرهنگی-مذهبی و دریافت گزارش عملکرد مناطق به منظور بررسی میزان انطباق عملکرد با برنامه.

10-   همکاری با کلیه مراجع تخصصی ملی و بین المللی مرتبط با فرهنگ وآموزش به منظور بهره مندی از امکانات علمی و تحقیقاتی آنها.

11-   هماهنگی و همکاری با نهادها، ارگان های ذیربط، NGO ها ، بخش خصوصی و ذینفعان حوزه فرهنگ در زمینه مسائل مشترک فرهنگی واموزشی و در زمینه تهیه طرح ها و پروژه ها مطابق با اهداف و برنامه‌ها.

12-   جلب و جذب سرمایه گذاران (داخلی و خارجی) به منظور ایجاد و یا توسعه فعالیت های فرهنگی در مناطق.

13-   شرکت در نمایشگاهها و سمینارهای بین المللی مرتبط با حوزه فرهنگ-مذهبی(قرآن، کتاب و ...) واموزش به منظور آگاهی از آخرین تحولات  بین المللی و تعامل دو سویه با سایر کشورها در راستای معرفی مناطق آزاد و بازاریابی بین المللی.

14-   پیشنهاد طرحهای آموزشی و همایشهای علمی، تخصصی و توجیهی لازم برای ارتقا دانش فرهنگی مدیران و کارشناسان مناطق.

15-   برنامه ریزی و ترویج مشارکت جوامع محلی در توسعه فرهنگی-مذهبی مناطق.

16-  نظارت بر حسن اجرای برنامه‏های تدوین شده و بررسی و انجام اقدامات لازم بمنظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه‏ها.

17- تجزیه و تحلیل گزارشات مرتبط فرهنگی واموزشی واصله از مناطق و بررسی و تهیه گزارشات مدون جهت مراجع بالادست.

 • مدیریت اجتماعی:

1- اخذ، ایجاد و نگاهداری بانک اطلاعاتی در مورد قوانین، مقررات، فعالیت‌ها و تجارب مناطق آزاد و تکمیل مستمر اطلاعات مربوط به اجتماعی.

2- تهیه، تنظیم و تکمیل متواتر پیش‌نویس مجموعه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های ناظر بر فعالیت‌ اجتماعی. مناطق آزاد با همکاری و براساس پیشنهادات ارائه شده توسط سازمان هریک از مناطق آزاد با توجه به نیازهای هر منطقه به منظور طرح در شورای‌عالی جهت تصویب.

3- جمع‌آوری و تحلیل گزارش‌های اجتماعی تهیه شده در هر یک از مناطق آزاد.

4- تهیه گزارشات تشریحی و توضیحی درباره مسائل و مشکلات اجتماعی مناطق آزاد.

5- تهیه و انتشار گزارشات تحقیقی- تطبیقی در مورد مسائل و مشکلات مناطق آزاد کشورهای جهان و مطالعه ویژگی‌های هر یک از مناطق جهت استفاده از زمینه فعالیت‌های اجتماعی مناطق آزاد کشور به منظور ارائه به مراجع ذی‌ربط.

6- اعزام گروه‌های کارشناسی مستقل جهت بازدید و بررسی عملکرد اجتماعی سازمان هر یک از مناطق آزاد.

7-  انجام بازرسی‌های ادواری از مناطق آزاد و تهیه گزارشات ادواری از عملکرد سازمان هریک از مناطق آزاد.

8-  مدیریت اجتماعی دبیرخانه شورای‌عالی هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام به انجام مطالعات، سیاستگذاری، هماهنگی، حمایت و هدایت، نظارت و نهادسازی فعالیت‌های متنوع مسائل و مشکلات اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی جرایم و بزهکاری، کار، تامین اجتماعی و نهادهای حمایتی، اشتغال اتباع خارجی، مشارکت جوامع محلی، سرمایه اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، جوانان، زنان، حقوق شهروندی، امور انتظامی، امور حقوقی و قضایی، نشاط اجتماعی، شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه فرهنگ دریاسالاری، مسئولیت اجتماعی، شوراهای راهبردی، شورای اجتماعی و اصلاح ساختارها و رویه در سازمان‌های مناطق آزاد می‌نماید.

 • مدیریت محیط‌زیست:

1-  آموزش مردم و مسؤلان در زمینه محیط‌زیست و توسعه پایدار.

2-  توسعه مشارکت های مردمی.

3-  بهره‌برداری خردمندانه و سازگاری با محیط‌زیست در محیط‌های تحت مدیریت.

4-  توسعه صنایع پاک و سالم، تجارت پاک و سالم و خدمات زیست محیطی.

5-  ارزیابی زیست محیطی کلیه طرح‌ها و پروژه‌های قابل استقرار در مناطق.


معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛

مدیریت های تابعه:

 • مدیریت برنامه ریزی و بودجه:

1-  نظارت و سرپرستی بر امور مربوط به تهیه و تنظیم بودجه

2-  بررسی بودجه پیشنهادی واحدهای مختلف و انجام عملیات تلفیق

3-  نظارت بر امور مربوط به تنظیم موافقت نامه های اعتباری

4-  نظارت و سرپرستی امور مربوط به تخصیص و توزیع اعتبارات

5-  نظارت و سرپرستی امور مربوط به درآمدهای سازمان

6- سرپرستی امور مربوط به جذب و تخصیص تسهیلات بانکی

7-  نظارت بر امور مربوط به پیگیری مصوبات استانی هیئت دولت

8-  تهیه گزارش تحلیلی از وضعیت بودجه ای و اعتباری سازمان و ارائه گزارش توزیع بودجه سالانه

9- تهیه سایر گزارشات و نظارت بر انجام مکاتبات

10-  انجام سایر امور محوله توسط مقام مافوق

 • مدیریت کنترل نظارت و ارزیابی عملکرد:

1- بازرسی ونظارت وبررسی عملکرد دستگاه های مستقر در مناطق و همچنین رسیدگی به شکایات ارباب رجوع در خصوص دستگاه های مذکور وبازرسی های برنامه ای و محسوس و موردی از رده های فوق الذکر

2-  ارزیابی عملکرد کارکنان ، بخشداران ، فرمانداران ، مدیران کل دفاتر ستادی استانداری به صورت سالیانه

3-  ارزیابی عملکرد سازمان های مناطق به صورت سالیانه

4-  همکاری و هماهنگی باشورای دستگاه های نظارتی استان( سازمان بازرسی کل استان- دیوان محاسبات استان - اداره کل اطلاعات استان)

5-  بررسی و پاسخگوئی به موارد ارجاعی از سوی مراجع ذی صلاح بازرسی شامل: بازرسی ویژه دفتر رئیس جمهور- اداره کل بازرسی و نظارت نهاد ریاست جمهور- بازرسی وزارت کشورو هماهنگی با ادرات کل بازرسی و پاسخگوئی به شکایات وزارتخانه ها و استانداری های سراسرکشور

6- تشکیل کمیته ارتقاء سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع و نظارت بر اجرای دستورالعمل مربوطه در سطح دبیرخانه و سازمان های مناطق

7-  تشکیل کمیته پیشگیری ومبارزه بارشوه در دستگاه های اجرائی و نظارت بر اجرای دستورالعمل مذکور

8- نظارت بر اجرای دستورالعمل و نظامنامه پاسخگوئی به شکایات در دبیرخانه و سازمان های مناطق

9-  بررسی و رسیدگی موارد ارجاعی از سوی دبیر محترم شورا و تهیه و تنظیم گزارش جهت ارائه ایشان

10- ارائه گزارشات تحلیلی از عملکرد دستگاه های اجرائی ، مشکلات اجتماعی، نواقص و معایب عملکردی و مدیریتی دستگا های اجرائی به  دبیر محترم شورا جهت پیگیری از بالاترین مقام مسئول

11- شرکت در جلسات و کمیسونهای ذیربط مناطق و ....

12-  اجرای برنامه های ابلاغی از دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد وپاسخگوئی به شکایات وزارت کشور نظیر طرح تحرک مدیریت عملکرد

13- ارائه آمارهای متنوع در ابعاد مخلتف جهت استحضار بازرسی وزارت کشور  و دبیر محترم شورا

14-   بازرسی انتخابات در صورت تفویض و ابلاغ ماموریت از طریق وزارت کشور و  دبیر محترم شورا

15-  نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های ارائه کننده خدمات به مسافران در قالب معاونت نظارت وارزیابی ستاد تسهیلات سفرهای منطقه ای

 • مدیریت فنی و امور زیر بنایی:

کنترل و نظارت کارهای عمرانی و زیربنایی مناطق آزاد تجاری – صنعتی


معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛

مدیریت های تابعه:

 • مدیریت امور حقوقی:

1-  تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه و شکایات از جانب دبیرخانه

2-  حضور در جلسات محاکم قضائی وشبه قضائی و یا هیات های تشخیص وکارگروه و کمیسیون های مشابه به نمایندگی از دبیر شورا یا ارائه مشاوره حقوقی به سازمان های مناطق یا همکاران شاغل و ...

3-  جمع آوری، دسته بندی وتدوین قوانین ومقررات مخصوص در حیطه امور اجرائی

4-  تهیه و ارسال پاسخ مکاتبات دیوان عدالت اداری

5-  ارائه مشاوره حقوقی به مدیران

6-  پیگیری کلیه امورحقوقی از جانب دبیر شورا

7-  نظارت بر تنظیم قراردادهای منعقده در سطح دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد

8-  بررسی سطح صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرائی و ارائه نتیجه به دبیر شورا

 •  مدیریت امور مالی اداری:

1-   هدایت و ایجادهماهنگی بین فعالیتهای اداری و تنظیم برنامه کار ادارات تابعه مدیریت مالی.

2-  انجام کلیه پرداختها و دریافتها برطبق ضوابط و مقررات.

3-   درخواست وجه و وصول اعتبارات از خزانه داری کل.

4-  تنظیم حسابهای دریافتی و پرداختی ازقبیل سپرده ها،ضمانت نامه ها،پیش پرداختها، علی الحسابها و دریافت و پرداخت دیون و غیره.

5-  تهیه و تنظیم گزارشهای لازم مالی جهت ارایه به مقام بالاتر.

6-  تنظیم انواع دفاتر از قبیل: دفتر روزنامه کل، اعتبارات و تهیه صورتهای مالی، ترازنامه ها و ... برحسب برنامه فصول و مواد هزینه به منظور کنترل اعتبارات

7-  تامین و تعهد اعتبار و ثبت تعهدات برای هزینه ها بر اساس بودجه مصوب و انجام اقدامات لازم جهت افتتاح اعتبارات اسنادی.

8-  رسیدگی به کلیه اسناد مالی

9-  نظارت دقیق و تشکیل حسابداری اموال ،انبارگردان با کمک تدارکات ،مناقصات و مزایده ها .

10-  ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مالی جهت کنترل بهتر فعالیت های مالی و دسترسی سریع با این گونه اطلاعات برای ارائه به واحدهای ذیربط و مقامات بالاتر.

11-  همکاری مستقیم با مدیریت بودجه و تشکیلات جهت هماهنگی امور مربوط به تدوین بودجه های جاری و عمرانی

12-  تنظیم اسناد فوق العاده مزایا و سایر هزینه ها.

13-  صدور برگه های محاسباتی.

14-  تنظیم و نگهداری دفاتر بانک و ثبت صورت حسابهای واصله از بانک.

15-  تنظیم حسابهای بانکی مربوط به اعتبارات ارزی.

16-   تنظیم و نگهداری حسابهای دبیرخانه

17-   ثبت و نگهداری دفاتر روزنامه کل و معین و کنترل دفاتر معین از طریق دفتر کل.

18-  تهیه صورتهای مالی و تهیه کاربرگ ،تراز آزمایشی و تراز نهایی.

19-   ثبت و ضبط برگه های محاسباتی حسابهای عمومی و اختصاصی و تهیه صورتهای لازم.

20-   تنظیم حسابهای نهایی دبیرخانه و تهیه لایحه تفریغ بودجه سال دبیرخانه و ارسال آن به دیوان محاسبات.

21-  تفکیک اسناد هزینه ماهانه برای ارسال نسخ لازم به دیوان محاسبات و همچنین نگهداری یک نسخه از اسناد و مدارک در بایگانی.

22-  تهیه و تنظیم لیست دفاتر اموال دبیرخانه اعم ازمنقول و غیر منقول.

23-  کنترل اموال کلیه واحدها به روش استفاده از برچسب و تهیه لیست اموال هر واحد و نصب آن در هر اتاق.

24-   حسابداری اموال به منظور کنترل موجودیها،خرید کالا بر اساس نیاز و درخواست واحدها.

25-  تهیه و تنظیم نگهداری حساب اموال هر واحد با مشخصات کامل.

26-  کامپیوتری کردن صورت اموال.

27-  تهیه گزاشهای لازم در مورد اموال و ارسال آن به مقامات بالاتر در صورت درخواست آنها.

28-  پیش بینی لازم در تعمیر و نگهداری وسایل و اموال قابل تعمیر.

29-  جمع آوری اموال اسقاطی و به مزایده گذاشتی با نظارت ذیحساب ،معاون اداری و مالی و گروه حقوقی و مسئولین دیگر در صورت ضرورت .

30-   رسیدگی به مدارک وصول درآمدهای دبیرخانه

31-  رسیدگی به اسناد و لیست های حقوقی و مزایای کارکنان از لحاظ انطباق با مقررات موضوعه.

32-  رسیدگی به اسناد هزینه به منظور ایجاد سیستم کنترل داخلی در امور مالی دبیرخانه

33-  تطابق اسناد هزینه با بودجه مصوب دبیرخانه

34-  تهیه گزارش احتمالی در مورد تخلفات به مقامات ذیصلاح.

35-  تطابق اسناد هزینه با موارد کدبندی،مواد و ریز مواد بر طبق مقررات و آئین نامه وضع شده از قبل.

35-  تنظیم و نگهداری دفاتر اعتبارات بر حسب برنامه ها و فصول و مواد هزینه.

36-  نگهداری سقف بودجه مصوب و تفصیلی دبیرخانه برحسب اعتبارات برنامه ای واحد استفاده کننده.

37-  تهیه و صدور حواله اعتبارات.

38-  تنظیم حواله ارزی.

39-   منظور نمودن هزینه های قطعی کلیه تعهدات در طی سال مالی.

40-  تهیه صورت عملکرد های هزینه های جاری در قالب برنامه و شرح مواد و هزینه های عمران و غیره.

41-   تهیه گزارش از کیفیت و کمیت اعتبارات ایجادشده و ارسال سریع و به موقع آن به مقامات مافوق.

42-  انجام امور بانکی و نقدی و اسنادی ،اوراق بهادار،سپرده ها.رسیدگی و کنترل دفاتر بانکی.

43-  تنظیم اسناد و دفاتر پیش پرداخت ،تنخواه گردان ،علی الحساب و رسیدگی به اموربانکی آن.

44-  وصول درآمدهای دبیرخانه.

45-  وصول وجه اعتبارات برای هزینه های مستمر و غیرمستمرطبق مقررات خزانه.

46-  صدور چک و حواله های بانکی.

47-   محاسبه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در دانشگاه و پرداخت آن.

48-  انجام امور مربوط به وامهای دریافتی کارکنان و واریز آنها

 • مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی:

این مدیریت در راستای انجام وظایف مجمع عمومی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و بند های الف، ب ، ج ، د، هـ، ز، ط و ی ماده (8) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، عهده دار وظایف محوله به شرح ذیل می باشد:

1- تمهیدات و هماهنگی های لازم و صدور دعوت نامه و ارسال مستندات در خصوص دستور جلسات مجامع عمومی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی (کارگروه تخصصی شورایعالی ) همچنین برنامه ریزی و هماهنگی جهت تشکیل جلسات و تهیه مستندات لازم برای اخذ تصمیم توسط اعضای شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

2- ارسال مصوبات شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به دفتر هیات دولت برای طی مراحل ابلاغ بر اساس ماده (19) آئین نامه داخلی هیات دولت و انجام پیگیری و اقدامات لازم در این ارتباط

3- برنامه ریزی،هماهنگی و پیگیری لازم جهت تشکیل بموقع جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به منظور رسیدگی به صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی

4-تهیه و تنظیم صورتجلسات و مصوبات مجامع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی و شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی)

5- جمع آوری و نگهداری کلیه سوابق مربوط به مجامع عمومی از جمله صورتهای مالی، گزارش های حسابرسی، گزارش های سالیانه هیات مدیره و صورتجلسات مجامع عمومی سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و سایر سوابق و اطلاعات مربوطه

6- بررسی پیشنهادهای واصله ازسوی ارکان سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، قبل از طرح در جلسات مجامع عمومی و شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

7- مراجعه حضوری، برگزاری جلسات و انجام پیگیری های لازم نظیر مکاتبه و .. به منظور اطلاع از نتایج اجرای تکالیف مجمع عمومی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی برای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد و تنظیم گزارش های لازم در این ارتباط

8- جمع آوری و نگهداری کلیه صورتجلسات هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی وبررسی آنها در اجرای مفاد اساسنامه سازمان های مناطق آزاد و شرکتهای تابعه و  ارائه گزارش های لازم بر حسب مورد در راستای رعایت حدود قوانین و مقررات

9- هماهنگی و پیگیری از مدیریت های امور مجامع و حسابرسی داخلی سازمان های مناطق آزاد برای بهبود اعمال کنترل های داخلی و اخذ گزارش های مورد نیاز و ارزیابی آنها

10- هماهنگی و پیگیری جهت تهیه و ارائه بموقع صورتهای مالی و گزارش های سالیانه هیات مدیره سازمانهای مناطق ازاد تجاری- صنعتی موضوع ماده (232) لایحه اصلاحی قانون تجارت وماده (22) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد

11- پیگیری جهت دریافت پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان های مناطق آزاد و تشکیل جلسات لازم با مدیران حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی) سازمانهای مناطق آزاد و همکاری در جهت برطرف نمودن ایراد های قابل رفع قبل از نهائی شدن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمانهای مناطق آزاد

12- همکاری در تهیه و تدوین آئین نامه ها و مقررات موضوع بند (الف) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و بند (ﻫ ) ماده (8) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد

13- تهیه و تنظیم اساسنامه شرکت های تابعه سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی با مشارکت سازمان های ذیربط جهت طی مراحل قانونی

14- بررسی مسائل و مشکلات پیش روی سازمان های مناطق آزاد و مباشرت و همکاری در جهت رفع آنها، نظیر اصلاح آئین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد، اصلاح مقررات ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ..

15- بررسی روش های مالی و اداری مورد عمل سازمان های مناطق آزاد و شرکتهای تابعه و پیشنهاد انجام اصلاحات لازم برای بهبود عملکرد آنها با همکاری واحد های ذیربط

16- بررسی صورتهای مالی و گزارش های سالیانه هیات مدیره سازمان های مناطق ازاد و ارائه گزارش های مدیریتی لازم در ارتباط با گزارش های مذکور

17- بررسی و جمع بندی عملکرد سازمان های مناطق آزاد و ارائه گزارش های مقایسه ای و تحلیلی به اعضای مجمع عمومی و مقامات ذیربط دبیرخانه شورایعالی

18- انجام وظایف حسابرسی داخلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بر اساس استاندارد های حسابرسی و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه 

19- انجام سایر وظایف محوله اداری بر حسب سیاست های ابلاغی مجمع عمومی و یا مقامات ذیربط دبیرخانه شورایعالی

 • مدیریت امور مجلس:

1ـ هماهنگی و دفاع از لوایح در مجلس شورای اسلامی

2ـ شرکت در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی

3ـ پیگیری شکایات واصله از کمیسیون اصل 90 حسب مورد

4ـ پیگیری و دریافت پاسخ واحدها به نامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی

5ـ تنظیم برنامه های بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فعالیت های مناطق آزاد و ترتیب ملاقات نمایندگان مجلس با مسئولان دبیرخانه شورا

6ـ دریافت نامه ها، شکایات، تذکرات و درخواست های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص فعالیت بخش های مختلف واحدهای ذیربط

7ـ هماهنگی در اعلام برنامه های کمیسیون مجلس شورای اسلامی به واحدهای ذیربط جهت آگاهی و حسب لزوم حضور در مجلس شورای اسلامی

8ـ برقرای ارتباط مناسب و منطقی بین نمایندگان مجلس و مسئولین و رفع خلأهای قانونی

9ـ همکاری و برقرای ارتباط موثر با مرکز پژوهش ها، معاونت ها و سایر واحدهای مجلس شورای اسلامی حسب ضرورت


معاونت تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛

شرح وظایف معاونت:

1- رصد کردن، تحلیل، آینده نگری و آینده پژوهی وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور استفاده از فرصت ها و اجتناب از تهدیدها و انعکاس آن به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت موضع گیری مناسب.

2- کمک به مناطق در زمینه بازاریابی و ارائه اطلاعات پروژه های کلیدی، سرمایه گذاری و زیربنایی مناطق در بازارهای ملی و بین المللی به منظور جلب سرمایه بخش خصوصی.

3- کمک به مناطق جهت تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه جهت اجرای پروژه های سرمایه گذاری.

4- شناسایی و کمک به مناطق در جهت جذب نیروهای خلاق و نوآور در رابطه با طرح های دانش بنیان و کارآفرین در مناطق.

5- ایجاد زمینه های لازم برای انتقال فناوری های پیشرفته و نوین مبتنی بر رشد ارزش افزوده.

6- تهیه پیشنهادها و طرح های اجرایی لازم جهت رشد صادرات در مناطق و رفع موانع صادراتی.

7- فراهم کردن زمینه های لازم برای جذب و فعالسازی برندهای مشهور و معتبر داخلی و خارجی در مناطق.

8- شناخت و زمینه سازی برای ایجاد و معرفی مناطق به عنوان برندهای تجاری و خدماتی بر اساس پتانسیل ها و قابلیت های آنها در جهت ارائه خدمات و احراز جایگاه ویژه و برتر در بازارهای ملی و بین المللی.

9- تهیه طرح و زمینه سازی جهت جذب و گسترش صنایع بزرگ و خوشه های صنعتی رقابت پذیر در مناطق.

10- کمک به ایجاد محیط مناسب حقوقی، مالکیتی، سیاسی و مدیریتی در مناطق به منظور جذب و گسترش بخش خصوصی و نیروهای کارآفرین.

11- ایجاد زمینه های همکاری بین مناطق و سازمان های مسئول از قبیل وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران و غیره جهت توسعه تجارت و سرمایه گذاری در مناطق.

12- توسعه استانداردها و روش های نوین مدیریتی، اجرایی، فنی و ... در مناطق در راستای ارتقای عملکرد اقتصادی آن ها.

13- کمک به مناطق جهت ایجاد نهادهای مالی لازم برای پشتیبانی از اجرای طرح های سرمایه گذاری در مناطق.

14- کمک به مناطق جهت تهیه طرح های اجرایی لازم برای استفاده از ظرفیت های جامعه محلی در راستای توسعه اقتصادی مناطق مبتنی بر استفاده از منابع و نیروهای محلی.

مدیریت های تابعه:

 • مدیریت گسترش و تسهیل تولید:

1- همکاری و هماهنگی با مناطق در تعیین پروژه های سرمایه گذاری بر اساس  کسب و کار های محوری هر منطقه

2- همکاری و هماهنگی با مناطق در اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری به لحاظ اثر گذاری در توسعه اقتصادی مناطق

3- بررسی و شناخت شیوه های موثر برای ارائه پروژه های سرمایه گذاری به بازارهای منطقه ای و بین المللی به منظور جلب بخش خصوصی (با همکاری مناطق )

4- رصد کردن فرصت های مناسب در فضای بین المللی از قبیل نمایشگاه ها و سمینار های بین المللی مرتبط جهت ارائه فرصت ها و پروژه های سرمایه گذاری مناطق

5- بررسی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی به مناطق و ایجاد و ارتباط تماس با نهاد ها و مجامع مالی و سرمایه گذاری بین المللی در این زمینه

6- همکاری با مناطق در بررسی پیشنهاد های سرمایه گذاری بزرگ مقیاس به لحاظ توانایی های فنی و مالی سرمایه گذار و قابلیت پروژه در ارائه بازده مناسب

7- بررسی مدل ها  و ساختار  مالی پروژه های سرمایه گذاری به منظور ارائه پیشنهاد جهت بهترین ترکیب تامین منابع مالی (با همکاری مناطق)

8- انجام مطالعات تطبیقی برای شناخت شیوه های جلب سرمایه گذاری ها به منظور استفاده و اجرائی کردن پروژه های سرمایه گذاری مناطق

9- بررسی مسائل و مشکلات و نارسائی های قوانین و مقررات و رویه های اجرایی فعلی سرمایه گذاری به منظور رفع مشکلات و بهبود آن ها (با همکاری مناطق)

10- شرکت در جلسات، کنفرانس ها و  گفتگوهای تلویزیونی و رادیوئی و مصاحبه با رسانه های عمومی حسب برنامه های تنظیم شده توسط روابط عمومی یا دعوت مستقیم سازمان ها به منظور ارائه فرصت های  عمومی سرمایه گذاری  در مناطق.

11- بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور تاسیس نهادهای حمایتی در مناطق نظیر صندوق های بیمه (Hedge Fund) جهت تداوم و تقویت جریان های سرمایه گذاری.

12- همکاری با مناطق در برنامه ریزی جهت اجرایی کردن مصوبات کنوانسیون های دوجانبه و چند جانبه در حوزه روابط اقتصادی و سرمایه گذاری با هدف نقش پذیری مناطق در ایجاد و توسعه  این روابط به عنوان پایلوت - بررسی و تهیه طرح و پیشنهاد های لازم برای ایجاد و توسعه نهادهای مالی در مناطق

13- تمرکز عملیات مربوط به صدور اوراق صکوک و پیگیری انتشار اوراق در سازمان بورس و سایر نهاد وابسته برای پروژه های سرمایه گذاری مناطق و همچنین برنامه ریزی جهت گسترش استفاده از ابزارهای بازار سرمایه

14- پیگیری جریان پیشرفت مگا پروژه ها و انجام اقدامات لازم به منظور رفع مشکلات آنها با همکاری مناطق

15- طراحی بسته های تامین مالی برای مگا پروژه ها در مناطق اعمم از پروژه های سرمایه گذاری منطقه یا بخش خصوصی مستقر در منطقه (با همکاری مناطق)

16- ایجاد هماهنگی و نگاه مشترک بین دبیرخانه و مناطق در زمینه امور سرمایه گذاری از طریق برگزاری جلسات تخصصی و دوره های آموزشی

17- ایجاد سامانه اطلاع رسانی تخصصی فرصت ها و مشوق های سرمایه گذاری در دبیرخانه

18- ایجاد پایگاه اطلاع رسانی داده ها از جریان سرمایه گذاری و پیشرفت فیزیکی مگا پروژه ها در دبیرخانه

19- ایجاد سامانه برخط از منابع و مطالعات انجام شده در حوزه سرمایه گذاری

20- ایجاد و راه اندازی واحد های جلب سرمایه (IPU ) در مناطق

21- همکاری با مناطق جهت ایجاد پنجره واحد در زمینه ارائه اطلاعات و خدمات به متقاضیان سرمایه گذاری

22- راه اندازی تور های بازدید از مناطق برای اتاق های بازرگانی مشترک و سایر ذینفعان

23- تهیه گزارش تلفیقی سالانه از جریان سرمایه گذاری ها در مناطق برحسب شاخص های کمی و کیفی مرتبط

24- بررسی شرایط تحقق سرمایه گذاری در مناطق و تعریف استراتژی های مدیریتی و تشکیلاتی به منظور بهبود کارآمدی مناطق در این رابطه

25- کمک به مگا پروژه ها برای استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی

26- بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل و راه اندازی بورس های تخصصی از قبیل بورس زمین، بورس دارایی های فکری (اختراعات، اکتشافات، نوآوری ها و برند ها)، بورس ارزی و ... در مناطق

27- عضویت در فدراسیون جهانی بورس مناطق

28- سازماندهی توسعه SME ها در مناطق

 • مدیریت گسترش و تسهیل صادرات و امور گمرکی:

1- بررسی و ارائه طرح و  پیشنهاد جهت توسعه صادرات در مناطق

2- پیشنهاد تشکیل نمایشگاه هاى فصلى و دایمى صادراتى با همکاری مناطق

3- بررسی و ارائه پیشنهاد مشتمل بر تعرفه های تشویقی در مناطق برای کالاهای صادراتی

4- هماهنگی های لازم با مدیریت تولید و امور بانک و بیمه بمنظور ایجاد زمینه برقراری تسهیلات و مشوق های مالی و حمایتی برای توسعه جریان کالاهای صادراتی در مناطق

5- بررسی ارائه پیشنهاد برای استقرار برند های داخلی از طریق ایجاد شعب و نمایندگی در مناطق با هدف توسعه صادرات

6- تقویت ظرفیت مبادلاتى با فضاى مجازى جهت فراهم کردن بستر صادرات تولید نرم در مناطق

7- توسعه و اعمال اصول و مقررات و ضوابط سازمان تجارت جهانی در مناطق به عنوان پایلوت در راستای تسهیل الزامات الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی (WTO).

8- بررسی و تهیه پیشنهاد برای تقویت زیر ساخت های مورد نیاز در مناطق با هدف توسعه ترانزیت خارجی

9- بررسی و ارائه پیشنهاد برای تسهیل مقررات ترانزیت خارجی به / از مناطق

10- تدوین و اعمال نظام یکپارچه ارزش گذاری کالاها در مناطق مطابق با بانک ارزش گمرک ایران

11- بررسی و ارائه پیشنهاد در زمینه بهبود نظام کالای همراه مسافر

12- شفاف سازی و استقرار مدیریت جامع اطلاعات در حوزه نظام گمرکی در مناطق

13- تدوین آیین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط با امور گمرکی و ارزش افزوده

14- بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور به روزرسانی و ارتقاء  مقررات صادرات و واردات در مناطق

15- انجام بازدید های میدانی از گمرکات مناطق به منظور رفع مشکلات و ایجاد تعامل بین مناطق و گمرکات کشور و جلوگیری از اعمال مدیریت سلیقه ای

16- یکسان سازی و ایجاد وحدت رویه جهت صدور قبوض انبار در مناطق

17- تلاش بمنظور ارتقاء اعتبار اسناد گمرکی صادره توسط مناطق و پذیرش آنها توسط نهاد های داخلی و خارجی

18- بررسی طرح های توجیهی ارزش افزوده ( واصله به دبیرخانه کمیسیون تعیین ارزش افزوده ) جهت واحد های تولیدی و آماده سازی آن ها برای طرح در کمیسیون ارزش افزوده

19- برگزاری جلسات کمیسیون تعیین ارزش افزوده

20- انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون تعیین ارزش افزوده

21- ایجاد سامانه اتوماسیون Paperless  در دبیرخانه کمیسیون ارزش افزوده و تهیه طرح جهت بهبود نحوه تعیین ارزش افزوده کالاهای تولیدی

22- انجام بازدید های میدانی اتفاقی از واحد های تولیدی متقاضی برقراری یا تغییر در ضوابط معافیت ارزش افزوده ، مقرره به منظور راستی آزمایی و مطابقت شواهد با گزارش های توجیهی ارائه شده توسط این واحد ها

23- نظام مند کردن مبحث معافیت ارزش افزوده

24- شناسایی نیاز های ضروری کشور و مشخص نمودن کشور های هدف در زمینه تامین این نیاز ها برای کشور از طریق مناطق

25- ارائه پیشنهادهای لازم و پیگیری جهت ایجاد اتاق های بازرگانی مستقل در مناطق کشور

26- ارائه پیشنهادهای لازم  جهت ارتقاء اعتبار و تفویض اختیار کارت های بازرگانی مناطق مرتبط با سیستم ثبت سفارش

27- اتخاذ تدابیر لازم برای تاسیس و توسعه شرکت های مدیریت صادرات در مناطق در راستای توسعه صادرات

28- بهره گیری از کمک ها و تسهیلات صندوق ضمانت صادرات در رابطه با توسعه صادرات محصولات تولیدی.

29- برقراری پنجره واحد امور گمرکی برای مناطق با ایجاد تعامل سازنده با دستگاه های مرتبط نظیر سازمان توسعه تجارت ، سازمان ملی استاندارد ، سازمان انرژی اتمی ، سازمان محیط زیست  و .....

30- راه اندازی سامانه اتوماسیون انبارداری برای صدور قبوض انبار در مناطق ویژه اقتصادی و ایجاد بستر ارتباطی با سامانه دبیرخانه شورای عالی و سامانه جامع گمرک ایران

31- راه اندازی سامانه اتوماسیون گمرکات مناطق و ایجاد بستر ارتباطی با سامانه دبیرخانه شورای عالی و سامانه جامع گمرک ایران

32- پیگیری ایجاد و استقرار گمرکات ایران در مبادی ورودی و خروجی مناطق و ویژه اقتصادی تازه تاسیس

33- ایجاد تعامل سازنده بمنظور تسهیل در حمل و نقل جاده ای ، ریلی ، دریایی و هوایی کالا به مقاصد مناطق و ویژه اقتصادی با دستگاه های مرتبط نظیر راه آهن ، راهداری ، حمل و نقل جاده ای ، کشتی رانی و .....

34- ایجاد تعامل سازنده با وزارت صنعت، معدن و تجارت  ، گمرک ایران  و ....... به منظور نیل به اهداف تعیین شده برای مناطق

35- هماهنگی و نظارت بر تعیین مآخذ و همچنین ثبت سفارش ( مازاد بر سهم مجاز ورود کالا ) مواد اولیه واحد های تولیدی مناطق

36- رفع موانع و مشکلات گمرکی سازمان های مناطق

37- ایجاد کارگروه های تخصصی در ارتباط با موضوعات امور گمرکی ، صادرات و ارزش افزوده

38- تعیین و به روزرسانی آیین نامه ، شیوه نامه و هماهنگی و نظارت برای ورود ، خروج ، پلاک گذاری و تردد خودرو در مناطق

39- همکاری و  هماهنگی با دفتر برنامه و بودجه بر نحوه تخصیص سهمیه کالای تجاری مناطق

40- سایر امور مرتبط

 • مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه:

1. ایجاد صندوق هاى ویژه تامین مالى براى طرح هاى معین

2. استقرار بانک فراساحلى در مناطق آزاد براى عملیات ارزى

3. تسهیل سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در مناطق

4. تدوین و تصویب ضوابط و مقررات پولى ویژه مناطق آزاد

5. تعیین مدل های مالی مناسب و منابع تأمین مالی برای پروژه های منتخب

6. باز تعریف مشوق ها و تسهیلات مرتبط با فعالیت های اقتصادی مختلف در زمینه جذب سرمایه

7. روان سازی جریان سرمایه گذاری و حذف گلوگاه ها و مراحل زاید در این زمینه همراه با ایجاد پنجره واحد

8. استفاده از شیوه های مختلف تأمین مالی برای پروژه های زیر بنائی و پروژه های سرمایه گذاری محرک توسعه در قالب شرکت های سرمایه گذاری مناطق از طریق ایجاد صندوق های پروژه

9. طراحی و راه اندازی صندوق ضمانت نوسانات ارزی در مناطق

10. ایجاد راهکارهای لازم برای استفاده از تخصص و سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور

11. اصلاح و بهبود مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد

12. ایجاد بانک Offshore و بر قراری ارتباط بانکداری برون مرزی

13. تهیه مقدمات تأسیس مرکز مالی بین المللی (IIFC)

14. برنامه ریزی جهت ایجاد بانک تخصصی مناطق آزاد

15. اجرای مقررات پولی – بانکی و ارتقاء آئین نامه ها و تنوع بخشی به ابزارها متناسب با اهداف مناطق

16. راه اندازی بورس با سرمایه های داخلی و خارجی و هموار کردن حضور نهادهای مالی به مناطق

17. ارتقاء مقررات در حوزه صنعت بیمه با هدف توسعه سرمایه گذاری های خارجی

18. برنامه ریزی برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی

19. هماهنگی برای بهره مندی واحدهای تولیدی مناطق از تسهیلات ارزان قیمت با هماهنگی کارگروه صنعت، معدن و فناوری  اطلاعات

20. برنامه ریزی جهت ایجاد بورس ارز، بورس انرژی و بورس زمین

21. استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در مناطق و توسعه نهادهای مالی در مناطق

22. اصلاح مقررات بیمه ای موجود در مناطق و توسعه رشته های نوین بیمه ای در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

23. تلاش در جهت بهره مندی از مزیت ها و خدمات صندوق های حمایتی در راستای تامین مالی صنایع مستقر در مناطق با همکاری کارگروه صنعت و معدن

24. ساماندهی نظام صنفی در مناطق

25. تدوین دستور العمل اجرایی ناظر بر تاسیس و فعالیت های واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد

26. تشکیل کارگروه از فعالین اقتصادی، مدیران و مسئولان بانک های اجرایی مستقر در مناطق جهت تعامل بیشتر و رفع معضلات بانکی مناطق

27. بررسی و تهیه پیشنهاد جهت بهره مندی مناطق آزاد از منابع ارزی صندوق ارزی ملی در راستای توسعه تولید و صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

28. تهیه طرح جهت تاسیس بانک تخصصی مناطق آزاد

29. مطالعه تطبیقی بانکداری در مناطق آزاد دنیا و ایران

30. انعقاد جلسه با متقاضیان مناطق درخصوص رفع مشکلات بانکی و پولی

31. انعقاد تفاهم نامه همکاری با بانک قرض الحسنه رسالت و سایر بانک ها

32. برگزاری جلسات منظم و مستمر با فعالان اقتصادی مناطق ،مدیران و مسئولان بانک های اجرایی مستقر در مناطق در راستای ایجاد تعامل بیشتر

33. رفع معضلات در حوزه بانک و سرمایه گذاری

34. حذف فرآیندهای اضافی اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی از طریق سایت بهین یاب پس از اعمال بند الف ماده 112

35. ایجاد شعبات صندوق ضمانت صادرات و شرکت های مدیریت صادرات در سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و استفاده از خدمات و  تسهیلات این صندوق در راستای توسعه صادرات

36. بررسی ایجاد رشته های نوین بیمه ای در مناطق آزاد

37. تشکیل کارگروه بیمه با حضور مؤسسات بیمه ای مناطق آزاد و مسئولان بیمه مرکزی به منظور بررسی و رفع معضلات مرتبط

38. ایجاد بانک اطلاعات یدر باره موسسات بیمه ای، صرافی ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری مستقر در مناطق آزاد

39. اصلاح مقررات بیمه ای به منظورافزایش توان موسسات بیمه ای مستقر در مناطق آزاد

40. مطالعه تطبیقی در حوزه مناطق آزاد کشور و مقایسه آن با مناطق آزاد دنیا در خصوص محصولات و شیوه های نوین بیمه ای با هدف بومی سازی و پیاده سازی آن ها در مناطق آزاد ایران

41. برنامه ریزی در راستای اعمال شیوه های نوین بیمه ای در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

42. بررسی به منظور تشکیل و راه اندازی بورس زمین در مناطق آزاد

43. تشکیل بورس دارایی های فکری (اختراعات، اکتشافات ، نو آوری ها و برند ها)  در مناطق آزاد

44. توسعه سازو کار های تکمیلی بورس مانند شرکت های تامین سرمایه ، خدمات مشاوره ای و غیره در مناطق

45. فرآهم کردن زیر ساخت ها به منظور اجرای تدریجی موارد مندرج در آیین نامه مصوب

46. تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای آشنایی و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای مدیران و کارشناسان مناطق

47. تدوین آیین نامه موضوع ماده 29قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ارائه آن به مقامات پولی و بانکی جهت تصویب ایجاد تالار های بورس سهام و کالا در کلیه مناطق آزاد

48. عضویت در فدراسیون جهانی بورس مناطق آزاد

 

 

 

نسخه بتا