راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

سازمان فناوری اطلاعات ایران

1000

تعداد سرمایه گذاری های انجام گرفته

2000

ارزش سرمایه گذاری های انجام گرفته

3000

تعداد فرصت های سرمایه گذاری

4000

تعداد گردشگر

چرا مناطق آزاد؟

تسهیلات درمانی
صنعت حمل و نقل
صنایع پاک
خدمات تجاری
فعالیت گردشگری

راهنمای سرمایه گذاری

نسخه بتا