دات نت نیوک

معرفی مدیران

اکبر افتخاری

معاون اقتصادی

محمود عبدی اسکویی

مدیر گسترش و تسهیل تولید

محمد خضرایی منش

مدیر توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری

ناصر خرمالی

مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده

عادل معطی

مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی