دات نت نیوک

جعفر آهنگران

معاون برنامه ریزی

مهدی رعیتی

سرپرست مدیریت فنی و امور زیر بنایی

فتح اله آقاسی زاده

سرپرست مدیریت برنامه ریزی و بودجه

جواد عباس پور

سرپرست مدیریت هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی

مسعود کوچکیان

مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد