دات نت نیوک

معرفی مدیران

علیرضا جعفری هرندی

معاون توسعه مدیریت

معصومه حجتی

مدیر امور اداری و مالی

مجید طاهریان

مدیر توسعه و تحول اداری

شعبان شاهکویی

مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی

علیرضا خیامین

پشتیبانی و تشریفات