دات نت نیوک

معرفی مدیران

مجید صفدری

سرپرست معاونت توسعه مدیریت

معصومه حجتی

مدیر امور اداری و مالی

مجید طاهریان

مدیر توسعه و تحول اداری

شعبان شاهکویی

مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی

علیرضا خیامین

مدیر پشتیبانی و تشریفات