دات نت نیوک

معرفی مدیران

مجید صفدری

سرپرست معاونت توسعه مدیریت

شعبان شاهکویی

مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی

فاطمه آمره

سرپرست مدیریت توسعه و تحول اداری

سودابه جلیلی

سرپرست مدیریت امور اداری و مالی

علیرضا خیامین

مدیر پشتیبانی و تشریفات