دات نت نیوک

معرفی مدیران

شعبان شاهکویی

مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 75207000-021
 • آدرس: خیابان ولی عصر (عج) ـ بالاتر از اسفندیارـ خیابان رحیمی ـ پلاک 58
 • ايميل: sh.shahkoohi@freezones.ir

شرح وظایف

 • اين مديريت در راستاي انجام وظايف مجمع عمومي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، موضوع بندهاي الف، ب و ج ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي و بند هاي الف، ب ، ج ، د، هـ، ز، ط و ي ماده (8) اساسنامه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، عهده دار وظايف محوله به شرح ذيل مي باشد:
  1-تمهيدات و هماهنگي هاي لازم و صدور دعوت نامه و ارسال مستندات در خصوص دستور جلسات مجامع عمومي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي (كارگروه تخصصي شورايعالي ) همچنين برنامه ريزي و هماهنگي جهت تشكيل جلسات و تهيه مستندات لازم براي اخذ تصميم توسط اعضاي شورايعالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي
  2-ارسال مصوبات شورايعالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي به دفتر هيات دولت براي طي مراحل ابلاغ بر اساس ماده (19) آئين نامه داخلي هيات دولت و انجام پيگيري و اقدامات لازم در اين ارتباط
  3-برنامه ريزي،هماهنگي و پيگيري لازم جهت تشكيل بموقع جلسات مجامع عمومي عادي ساليانه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي به منظور رسيدگي به صورتهاي مالي و گزارش عملكرد ساليانه هيات مديره سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي
  4-تهيه و تنظيم صورتجلسات و مصوبات مجامع عمومي (كارگروه تخصصي شورايعالي و شورايعالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي)
  5-جمع آوري و نگهداري كليه سوابق مربوط به مجامع عمومي از جمله صورتهاي مالي، گزارش هاي حسابرسي، گزارش هاي ساليانه هيات مديره و صورتجلسات مجامع عمومي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ساير سوابق و اطلاعات مربوطه
  6-بررسي پيشنهادهاي واصله ازسوي اركان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، قبل از طرح در جلسات مجامع عمومي و شورايعالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي
  7-مراجعه حضوري، برگزاري جلسات و انجام پيگيري هاي لازم نظير مكاتبه و .. به منظور اطلاع از نتايج اجراي تكاليف مجمع عمومي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي براي هيات مديره سازمان هاي مناطق آزاد و تنظيم گزارش هاي لازم در اين ارتباط
  8-جمع آوري و نگهداري كليه صورتجلسات هيات مديره سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي وبررسي آنها در اجراي مفاد اساسنامه سازمان هاي مناطق آزاد و شركتهاي تابعه و ارائه گزارش هاي لازم بر حسب مورد در راستاي رعايت حدود قوانين و مقررات
  9-هماهنگي و پيگيري از مديريت هاي امور مجامع و حسابرسي داخلي سازمان هاي مناطق آزاد براي بهبود اعمال كنترل هاي داخلي و اخذ گزارش هاي مورد نياز و ارزيابي آنها
  10-هماهنگي و پيگيري جهت تهيه و ارائه بموقع صورتهاي مالي و گزارش هاي ساليانه هيات مديره سازمانهاي مناطق ازاد تجاري- صنعتي موضوع ماده (232) لايحه اصلاحي قانون تجارت وماده (22) اساسنامه سازمان هاي مناطق آزاد
  11-پيگيري جهت دريافت پيش نويس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان هاي مناطق آزاد و تشكيل جلسات لازم با مديران حسابرسي (حسابرس مستقل و بازرس قانوني) سازمانهاي مناطق آزاد و همكاري در جهت برطرف نمودن ايراد هاي قابل رفع قبل از نهائي شدن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمانهاي مناطق آزاد
  12-همكاري در تهيه و تدوين آئين نامه ها و مقررات موضوع بند (الف) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي و بند (ﻫ ) ماده (8) اساسنامه سازمان هاي مناطق آزاد
  13-تهيه و تنظيم اساسنامه شركت هاي تابعه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي با مشاركت سازمان هاي ذيربط جهت طي مراحل قانوني
  14-بررسي مسائل و مشكلات پيش روي سازمان هاي مناطق آزاد و مباشرت و همكاري در جهت رفع آنها، نظير اصلاح آئين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد، اصلاح مقررات ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ..
  15-بررسي روش هاي مالي و اداري مورد عمل سازمان هاي مناطق آزاد و شركتهاي تابعه و پيشنهاد انجام اصلاحات لازم براي بهبود عملكرد آنها با همكاري واحد هاي ذيربط
  16-بررسي صورتهاي مالي و گزارش هاي ساليانه هيات مديره سازمان هاي مناطق ازاد و ارائه گزارش هاي مديريتي لازم در ارتباط با گزارش هاي مذكور
  17-بررسي و جمع بندي عملكرد سازمان هاي مناطق آزاد و ارائه گزارش هاي مقايسه اي و تحليلي به اعضاي مجمع عمومي و مقامات ذيربط دبيرخانه شورايعالي
  18-انجام وظايف حسابرسي داخلي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، بر اساس استاندارد هاي حسابرسي و قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه
  19-انجام ساير وظايف محوله اداري بر حسب سياست هاي ابلاغي مجمع عمومي و يا مقامات ذيربط دبيرخانه شورايعالي