دات نت نیوک

معرفی شورای عالی

تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

مصوب 1392/6/3 هیأات وزیران با اصلاحات بعدی

هيات وزيران در جلسه مورخ 3/6/1392 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

  • (اصلاحی 1393/3/4 ، 1393/5/26، 1393/11/5 ) ـ به منظور ايجاد هماهنگي بين سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، شوراي عالی مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي متشكل از رييس جمهور (رييس شورا)، وزيران امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، امورخارجه، كشور، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، راه و شهرسازي، دادگستری و وزیر جهاد کشاورزی، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و دبيرشورا تشكيل مي شود.تبصره- دبيرشوراي مذكور توسط رييس جمهور تعيين مي شود.
  • وظايف و اختيارات هيات وزيران در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1372- و اصلاحات بعدي آن (به استثناي تبصره (2) ماده (1) قانون مذكور) و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384- (به استثناي تبصره (2) ماده (11) قانون مذكور) و مقررات مندرج در ساير قوانين صرفا در خصوص مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي به وزيران عضو شوراي مذكور تفويض مي شود.
  • تصميم گيري در خصوص امور اجرايي موضوعات ياد شده به اعضاي شورا به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور و تصويب و اصلاح آيين نامه ها و مقررات مربوط به موضوعات ياد شده به وزيران عضو شورا تفويض مي شود.
  • تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو شورا (حسب مورد) در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران بوده و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور است.
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن نظارت بر امور این مناطق، به عنوان ساختار ستادی، اجرای مصوبات شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را پیگیری می نماید.