دات نت نیوک

وظایف دبیرخانه

شرح وظايف دبیرخانه شورای عالی امور مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي

 • برنامه ريزي و تدوين خط مشي هاي لازم به منظور بهره گيري از ظرفيت هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در بخش هاي مختلف جهت افزايش توليد، ايجاد اشتغال، توسعه اقتصادي، توسعه گردشگري، توسعه مراکز علمي و آموزشي، عمراني و آباداني مناطق کشور، حضور در عرصه هاي توليد و بازارهاي منطقه اي و جهاني.
 • ايجاد هماهنگي در روابط سازمان مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با دستگاه هاي دولتي، عمومي و مردمي.
 • بررسي و تصويب بودجه سالانه مناطق آزاد و ارسال به هيات وزيران با ساير مراجع ذيربط.
 • پيشنهاد عزل و نصب اعضاي هيات مديره، بازرسان و مديرعامل سازمان هاي مناطق آزاد، هيات وزيران يا ساير مراجع ذيربط.
 • بررسي و اعلام نظر درباره اصلاح طرح هاي جامع و کالبدي ارائه شده توسط مناطق و پيشنهاد نهايي آن به کميسيون اقتصادي دولت ساير مراجع ذيرط.
 • بررسي و تهيه لايحه ايجاد مناطق جديد و ويژه اقتصادي.
 • نظارت بر تحقق اهداف و ماموريت ها و عملکرد مناطق مناطق و گزارش نتايج آن از در شش ماه به هيات وزيران و ساير مراجع ذيربط.
 • بررسي عملکرد سازمان هاي مناطق آزاد و کنترل کليه اسناد و مدارک سازمان هاي مناطق اعم از دفاتر، صورتهاي مالي، پرونده ها، قراردادها و مکاتبات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به منظور رعايت قوانين و مقررات مربوط.- تدوين و ارائه اساسنامه سازمان هاي دولتي جديد به منظور اداره منطقه ويژه اقتصادي مورد نظر به هيات وزيران.
 • پيشنهاد در خصوص تعيين محدوده جغرافيايي، طرح کالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يک از مناطق ويژه اقتصادي به هيات وزيران يا ساير مراجع ذيربط.
 • انعقاد قرارداد بين دبيرخانه و سازمان مناطق ويژه اقتصادي در خصوص ملک و تصرف اراضي واقع در محدوده ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غيردولتي قبل از صدور مجوز هيات وزيران.
 • تدوين و ارائه آئين نامه هاي ضوابط، مقررات و دستوالعمل هاي اجرايي مرتبط با امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جهت طرح و تصويب در هيات وزيران و ساير مراجع ذيربط.
 • بررسي نظام نامه هاي فرهنگي مناطق آزاد.
 • مشارکت در تعيين نقاط نظامي و امنيتي مناطق آزاد.
 • بررسي و ارائه نظر درباره تعرفه هاي خدماتي مناطق آزاد.
 • انجام وظايف دبيرخانه کميسيون ارزش افزده براي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.
 • تهيه آئين نامه مالي معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد.
 • تهيه ضوابط ثبت و فعاليت شرکت ها در مناطق آزاد.
 • تنظيم هر گونه مواد قانوني يا مقررات و دستورالعمل هاي کلي لازم به منظور تسهيل در اجراي ماموريت هاي محوله به مناطق آزاد و پيگيري آنها تا مرحله تصويب و بلاغ.
 • رسيدگي به گزارش حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت هاي تابعه سازمان هاي مناطق آزاد.
 • نظارت بر برنامه ها، فعاليت هاي، عملکرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مراجع ذيربط و ارائه نتايج حاصله.
 • تنظيم و ساماندهي روابط في ما بين مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با يکديگر و دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي مختلف وابسته به قواي سه گانه.
 • کوشش مستمر در توسعه و تبليغ فعاليت هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي.
 • انعقاد قرارداد لازم با موسسات و يا اشخاص ذيصلاح جهت استفاده از خدمات ايشان در زمينه انجام وظايف و ماموريت هاي مرکز.
 • شرکت موثر در برنامه ريزي کلان و استراتژيک اقتصادي و صنعتي مرتبط با مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.
 • بررسي تقاضاي مربوط به ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جديد و تهيه و ارائه طرح هاي توجيهي به مراجع ذيربط و پيگيري و تصويب طرح و لوايح مرتبط با ايجاد مناطق در مجلس شوراي اسلامي./م