دات نت نیوک

معرفی مدیران

مجید طاهریان

مدیریت توسعه و تحول اداری

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی