دات نت نیوک

معرفی مدیران

محسن پور احمدی

مدیریت امور حقوقی

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • - تهيه و تنظيم لوايح دفاعيه و شكايات از جانب دبیرخانه
  - حضور در جلسات محاكم قضائي وشبه قضائي و يا هيات هاي تشخيص وكارگروه و كميسيون هاي مشابه به - - نمايندگي از دبیر شورا يا ارائه مشاوره حقوقي به سازمان های مناطق یا همکاران شاغل و ...
  - جمع آوري، دسته بندي وتدوين قوانين ومقررات مخصوص در حيطه امور اجرائي
  - تهيه و ارسال پاسخ مكاتبات ديوان عدالت اداري
  - ارائه مشاوره حقوقي به مديران
  - پيگيري كليه امورحقوقي از جانب دبیر شورا
  - نظارت بر تنظيم قراردادهاي منعقده در سطح دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد
  - بررسي سطح صلاحيت كارشناسان حقوقي دستگاه هاي اجرائي و ارائه نتيجه به دبیر شورا