دات نت نیوک

معرفی مدیران

علی كدخدازاده

مديريت اجتماعي و محيط‌زيست

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • شرح وظايف اجتماعي:
  1- اخذ، ايجاد و نگاهداري بانک اطلاعاتي در مورد قوانين، مقررات، فعاليت‌ها و تجارب مناطق آزاد و تکميل مستمر اطلاعات مربوط به اجتماعي.
  2- تهيه، تنظيم و تکميل متواتر پيش‌نويس مجموعه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي ناظر بر فعاليت‌ اجتماعي. مناطق آزاد با همکاري و براساس پيشنهادات ارائه شده توسط سازمان هريک از مناطق آزاد با توجه به نيازهاي هر منطقه به منظور طرح در شوراي‌عالي جهت تصويب.
  3- جمع‌آوري و تحليل گزارش‌هاي اجتماعي تهيه شده در هر يک از مناطق آزاد.
  4- تهيه گزارشات تشريحي و توضيحي درباره مسائل و مشکلات اجتماعي مناطق آزاد.
  5- تهيه و انتشار گزارشات تحقيقي- تطبيقي در مورد مسائل و مشکلات مناطق آزاد کشورهاي جهان و مطالعه ويژگي‌هاي هر يک از مناطق جهت استفاده از زمينه فعاليت‌هاي اجتماعي مناطق آزاد کشور به منظور ارائه به مراجع ذي‌ربط.
  6- اعزام گروه‌هاي کارشناسي مستقل جهت بازديد و بررسي عملکرد اجتماعي سازمان هر يک از مناطق آزاد.
  7- انجام بازرسي‌هاي ادواري از مناطق آزاد و تهيه گزارشات ادواري از عملکرد سازمان هريک از مناطق آزاد.
  8- مديريت اجتماعي دبيرخانه شوراي‌عالي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اقدام به انجام مطالعات، سياستگذاري، هماهنگي، حمايت و هدايت، نظارت و نهادسازي فعاليت‌هاي متنوع مسائل و مشکلات اجتماعي، آسيب‌هاي اجتماعي جرايم و بزهکاري، کار، تامين اجتماعي و نهادهاي حمايتي، اشتغال اتباع خارجي، مشارکت جوامع محلي، سرمايه اجتماعي، مسئوليت اجتماعي، جوانان، زنان، حقوق شهروندي، امور انتظامي، امور حقوقي و قضايي، نشاط اجتماعي، شرکت‌هاي دانش‌بنيان، توسعه فرهنگ درياسالاري، مسئوليت اجتماعي، شوراهاي راهبردي، شوراي اجتماعي و اصلاح ساختارها و رويه در سازمان‌هاي مناطق آزاد مي‌نمايد.
  شرح وظايف محيط‌زيست:
  1- آموزش مردم و مسؤلان در زمينه محيط‌زيست و توسعه پايدار.
  2- توسعه مشاركت هاي مردمي.
  3- بهره‌برداري خردمندانه و سازگاري با محيط‌زيست در محيط‌هاي تحت مديريت.
  4- توسعه صنايع پاك و سالم، تجارت پاك و سالم و خدمات زيست محيطي.
  5- ارزيابي زيست محيطي كليه طرح‌ها و پروژه‌هاي قابل استقرار در مناطق.