دات نت نیوک

معرفی مدیران

معصومه حجتی

مديريت فرهنگي و آموزش

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • 1- فراهم نمودن موجبات برنامه‌اي نمودن فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي در مناطق.
  2- هماهنگي و همکاري در زمينه تهيه و تدوين برنامه هاي کوتاه، ميان و بلند مدت توسعه فرهنگي آموزشي به منظور تحقق اهداف توسعه مناطق و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي مذکور.
  3- هماهنگي انجام اقدامات لازم به منظور تهيه و تنظيم راهبرد ها و اهداف کمي و کيفي توسعه فرهنگي بر اساس اولويت‌هاي شورايعالي در چارچوب سياستهاي کلان توسعه مناطق آزاد و ويژه.
  4- انجام هماهنگي هاي بين بخشي با ساير نهادها و دستگاهها در سطح ملي– منطقه اي به منظور توسعه فرهنگي-مذهبي در مناطق.
  5- همکاري در زمينه توسعه منابع انساني و چگونگي بهره مندي از نيروهاي تخصصي در حوزه فرهنگي و آموزشي.
  6- بررسي نتايج اجراي برنامه هاي فرهنگي واموزشي در مناطق و آگاهي از عوامل موثر در پيشرفت و يا رکود حاصله در برنامه‌هاي مصوب با همکاري مناطق به منظور اصلاح برنامه‌ها.
  7- مطالعات و بررسي موضوعات فرهنگي واموزشي مربوط به مناطق در کشور و ساير مناطق در جهان.
  8- پيگيري هاي لازم در راستاي رفع نارسائيها، تنگناها و نواقص موجود در برنامه هاي توسعه فرهنگي و ارائه راه حل هاي مناسب در اين زمينه.
  9- پايش و ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي-مذهبي و دريافت گزارش عملکرد مناطق به منظور بررسي ميزان انطباق عملکرد با برنامه.
  10- همکاري با کليه مراجع تخصصي ملي و بين المللي مرتبط با فرهنگ وآموزش به منظور بهره مندي از امکانات علمي و تحقيقاتي آنها.
  11- هماهنگي و همكاري با نهادها، ارگان هاي ذيربط، NGO ها ، بخش خصوصي و ذينفعان حوزه فرهنگ در زمينه مسائل مشترک فرهنگي واموزشي و در زمينه تهيه طرح ها و پروژه ها مطابق با اهداف و برنامه‌ها.
  12- جلب و جذب سرمايه گذاران (داخلي و خارجي) به منظور ايجاد و يا توسعه فعاليت هاي فرهنگي در مناطق.
  13- شرکت در نمايشگاهها و سمينارهاي بين المللي مرتبط با حوزه فرهنگ-مذهبي(قرآن، كتاب و ...) واموزش به منظور آگاهي از آخرين تحولات بين المللي و تعامل دو سويه با ساير کشورها در راستاي معرفي مناطق آزاد و بازاريابي بين المللي.
  14- پيشنهاد طرحهاي آموزشي و همايشهاي علمي، تخصصي و توجيهي لازم براي ارتقا دانش فرهنگي مديران و کارشناسان مناطق.
  15- برنامه ريزي و ترويج مشارکت جوامع محلي در توسعه فرهنگي-مذهبي مناطق.
  16- نظارت بر حسن اجراي برنامه‏هاي تدوين شده و بررسي و انجام اقدامات لازم بمنظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه‏ها.
  17- تجزيه و تحليل گزارشات مرتبط فرهنگي واموزشي واصله از مناطق و بررسي و تهيه گزارشات مدون جهت مراجع بالادست.