دات نت نیوک

معرفی مدیران

حمیدرضا اردلان

مديريت هنري

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • - فراهم نمودن موجبات برنامه‌ محوري فعاليت هاي هنري در مناطق.
  2- هماهنگي و همکاري در زمينه تهيه و تدوين برنامه هاي کوتاه، ميان و بلند مدت توسعه صوري و محتوايي هنري به منظور تحقق اهداف توسعه بنيادين مناطق و نظارت بر اجراي برنامه هاي مذکور.
  3- هماهنگي انجام اقدامات لازم به منظور تهيه و تنظيم راهبرد ها و اهداف کمي و کيفي توسعه هنري بر اساس اولويت هاي شورايعالي در چارچوب سياستهاي کلان توسعه مناطق آزاد و ويژه.
  4- انجام هماهنگي هاي بين بخشي با ساير نهادها و دستگاهها در گستره ملي - منطقه اي به منظور توسعه هنري.
  5- همکاري در زمينه توسعه منابع انساني و چگونگي بهره مندي از نيروهاي تخصصي در حوزه هنر.
  6- بررسي نتايج اجراي برنامه هاي هنري در مناطق و آگاهي از عوامل موثر در پيشرفت و يا رکود حاصله در برنامه هاي مصوب با همکاري مناطق به منظور ارتقاء و اصلاح برنامه ها.
  7- مطالعات و بررسي موضوعات هنري مرتبط با رونق و شکوفايي مناطق در کشور و ساير مناطق در جهان.
  8- پيگيريهاي لازم در راستاي رفع نارسائي ها، تنگناها و نواقص موجود در اجراي برنامه هاي توسعه هنري و ارائه راه حل هاي مناسب در اين زمينه.
  9- پايش و ارزيابي فعاليت هاي هنري و دريافت گزارش عملکرد مناطق به منظور بررسي ميزان انطباق عملکرد با برنامه.
  10- همکاري با کليه مراجع تخصصي ملي و بين المللي مرتبط با هنر به منظور بهره مندي از امکانات علمي، پژوهشي و تجارب عملي آنها.
  11- هماهنگي و همكاري با نهادها، ارگان هاي ذيربط، NGO ها، بخش خصوصي و ذينفعان حوزه هنر در زمينه مسائل مشترک هنري و تهيه طرح ها و پروژه ها مطابق با اهداف و برنامه ها.
  12- ارائه راهکار به مناطق به منظور جلب و جذب سرمايه گذاران (داخلي و خارجي) به منظور ايجاد و يا توسعه فعاليت هاي هنري در مناطق.
  13- ترغيب شرکت در نمايشگاه ها و سمينارهاي بين المللي مرتبط با حوزه هنري به منظور آگاهي از آخرين تحولات بين المللي و تعامل دو سويه با ساير کشورها در راستاي معرفي مناطق آزاد و بازاريابي بين المللي.
  14- پيشنهاد طرحهاي آموزشي و همايش هاي علمي، تخصصي و توجيهي لازم براي ارتقا دانش هنري مديران و کارشناسان مناطق.
  15- برنامه ريزي و ترويج مشارکت جوامع محلي در احياي آيين ها و سنت هاي هنري و توسعه آنها در مناطق
  16- نظارت بر حسن اجراي برنامه‏هاي تدوين شده و بررسي و انجام اقدامات لازم بمنظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه‏ها.
  17- تجزيه و تحليل گزارشات هنري واصله از مناطق و بررسي و تدوين آنها جهت مراجع بالادست.