دات نت نیوک

معرفی مدیران

مهدي رحیمی

مديريت گردشگري

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • 1- فراهم نمودن موجبات برنامه اي نمودن فعاليت‌هاي گردشگري در مناطق.
  2- هماهنگي و همکاري در زمينه تهيه و تدوين برنامه هاي کوتاه، ميان و بلند مدت توسعه گردشگري به منظور تحقق اهداف توسعه مناطق و نظارت بر اجراي برنامه هاي مذکور.
  3- هماهنگي انجام اقدامات لازم به منظور تهيه و تنظيم راهبرد ها و اهداف کمي و کيفي توسعه گردشگري بر اساس اولويت هاي شورايعالي در چارچوب سياستهاي کلان توسعه مناطق آزاد و ويژه.
  4- انجام هماهنگي هاي بين بخشي با ساير نهادها و دستگاهها در سطح ملي– منطقه اي به منظور توسعه گردشگري.
  5- همکاري در زمينه توسعه منابع انساني و چگونگي بهره مندي از نيروهاي تخصصي در حوزه گردشگري.
  6- بررسي نتايج اجراي برنامه هاي گردشگري در مناطق و آگاهي از عوامل موثر در پيشرفت و يا رکود حاصله در برنامه هاي مصوب با همکاري مناطق به منظور اصلاح برنامه‌ها.
  7- مطالعات و بررسي موضوعات گردشگري مربوط به مناطق در کشور و ساير مناطق در جهان.
  8- پيگيري هاي لازم در راستاي رفع نارسائي‌ها، تنگناها و نواقص موجود در برنامه هاي توسعه گردشگري و ارائه راه حل هاي مناسب در اين زمينه.
  9- پايش و ارزيابي فعاليت هاي گردشگري و دريافت گزارش عملکرد مناطق به منظور بررسي ميزان انطباق عملکرد با برنامه.
  10-همکاري با کليه مراجع تخصصي ملي و بين المللي مرتبط گردشگري به منظور بهره مندي از امکانات علمي و تحقيقاتي آنها.
  11-هماهنگي و همكاري با نهاد ها ، ارگان هاي ذيربط، NGO ها ، بخش خصوصي و ذينفعان حوزه گردشگري در زمينه مسائل مشترک گردشگري و در زمينه تهيه طرح ها و پروژه ها مطابق با اهداف و برنامه‌ها.
  12-جلب و جذب سرمايه گذاران (داخلي و خارجي) به منظور ايجاد و يا توسعه فعاليت هاي گردشگري در مناطق.
  13-شرکت در نمايشگاه‌ها و سمينارهاي بين المللي مرتبط با حوزه گردشگري به منظور آگاهي از آخرين تحولات بين المللي و تعامل دو سويه با ساير کشورها در راستاي معرفي مناطق آزاد و بازاريابي بين المللي.
  14-پيشنهاد طرحهاي آموزشي و همايشهاي علمي، تخصصي و توجيهي لازم براي ارتقا دانش گردشگري مديران و کارشناسان مناطق.
  15-برنامه ريزي و ترويج مشارکت جوامع محلي در توسعه گردشگري مناطق.
  16-نظارت بر حسن اجراي برنامه‏هاي تدوين شده و بررسي و انجام اقدامات لازم بمنظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه‏ها.
  17-تجزيه و تحليل گزارشات مرتبط گردشگري واصله از مناطق و بررسي و تهيه گزارشات مدون جهت مراجع بالادست.