دات نت نیوک

جعفر آهنگران

مدیریت هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • - بررسی کارشناسی تقاضاهای ایجاد و توسعه مناطق براساس قوانین و مقررات مربوط،
  - بررسی کارشناسی محدوده ،موضوع فعالیت و سازمان مسئول پیشنهادی مناطق ویژه،
  - بررسی کارشناسی پیشنهادهای گسترش محدوده مناطق،
  - پیگیری مراحل تصویب مناطق جدید برخوردار از توجیه فنی و اقتصادی تا تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی،
  - پیگیری برای تدوین و تصویب طرح های جامع مناطق ویژه با همکاری سایر مدیریتها،
  - تدوین گزارش دوره ای عملکرد مناطق ویژه و ارائه تحلیل درخصوص موانع، مشکلات و بایدها،
  - بررسی تعرفه های هزینه خدمات پیشنهادی مناطق ویژه و آماده سازی برای تصویب نهایی،
  - تشکیل شورای مشورتی مدیران عامل مناطق ویژه و پیگیری تصمیمات متخذه آن،
  - تدوین و بروز نگهداری بانک اطلاعاتی مناطق ویژه در ابعاد زیرساختی و عملکرد اقتصادی (واحدهای تولیدی، اشتغال، صادرات و واردات، تولید ناخالص داخلی ، ترانزیت و ...)
  - همکاری با مدیریت توسعه سرمایه گذاری در معرفی فرصتهای سرمایه گذاری مناطق ویژه،
  - انجام مطالعات مستمر در راستای بهبود عملکرد مناطق و انتقال تجربیات موفق بین المللی به کشور،
  - پیگیری درجهت حل و فصل مشکلات مناطق ویژه از طریق دستگاههای مربوط،
  - سایراقدامات ارجاعی.