دات نت نیوک

مسعود کوچکیان

مدیریت فنی و امور زیر بنایی

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

  • کنترل و نظارت کارهای عمرانی و زیربنایی مناطق آزاد تجاری – صنعتی