دات نت نیوک

معرفی مدیران

محمد خضرایی منش

مدیریت انتقال فناوری های پیشرفته

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی